بیمارستان امام علی (ع) رودان

هرمزگان - میناب: روادن - بلوار شهدا - خیابان ولایت - بیمارستان امام علی رودان